Historia szkoły

Historia szkoły
KALENDARIUM SZKOŁY
 HISTORIA SZKOŁY


KLUB PRZODUJĄCYCH SZKÓŁTOWARZYSTWO
UNIWERSYTETÓW LUDOWYCHZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
"PROMYKI"


 w obiektywie


Kalendarium szkoły


01.12.1957 r
.
Rozpoczęcie zajęć w Szkole Przysposobienia Rolniczego.

01.09.1969 r.
Przekształcenie Szkoły Przysposobienia Rolniczego na Zasadniczą Szkołę Rolniczą decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego.

01.09.1970 r.
Otwarcie Szkoły Przysposabiającej do Zawodu Rolnika na podbudowie sześciu klas szkoły podstawowej.

1974 r.
Zmieniono lokalizację Szkół Rolniczych ze Szkoły Podstawowej w Zabrodziu do byłego Urzędu Gminy w Zabrodziu.

03.12.1975 r. - 28.04.1976 r.
Działalność Podstawowego Studium Zawodowego w Zabrodziu.

01.09.1977 r.
Otwarcie Średniego Studium Zawodowego w Zabrodziu – kierunek ogólnorolniczy na podbudowie szkoły podstawowej decyzją Urzędu Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.

1991 r.
Remont budynku szkolnego: remont fundamentów i wymiana drewnianej elewacji zewnętrznej, konserwacja dachu.

02.09.1991 r.
Rozpoczęcie zajęć w klasach wielozawodowych dla młodocianych.

21.05.1992 r.
Informacja Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce o wprowadzeniu budynku Szkoły Rolniczej w Zabrodziu do ewidencji obiektów zabytkowych województwa ostrołęckiego.

1992 r.
Powstanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły przy Komitecie Rodzicielskim.


styczeń 1993 r.
Wydanie pierwszego numeru gazetki szkolnej „Gazetka Rolnicza”.

17.02.1993 r
.
Umowa o dofinansowanie w formie dotacji rozbudowy szkoły – budowy
budynku gospodarczego (garaż, sala wychowania fizycznego) przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

luty 1993 r.

Rozpoczęcie zajęć wychowania fizycznego w budynku, którego budowę rozpoczęto we wrześniu 1992 r. (Budowa trwała tylko 4 miesiące).


maj 1993 r.

Pierwszy egzamin dojrzałości w dziejach szkoły, 11 abiturientów otrzymało Świadectwo dojrzałości Średniego Studium Zawodowego w Zabrodziu.


01.09.1993 r
.
Otwarcie Technikum Rolniczego Wieczorowego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w miejsce zlikwidowanego Średniego Studium Zawodowego.


01.06.1994 r
.
Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wyszkowie o przekazaniu w zarząd nieruchomości oznaczonej nr 337/2 o powierzchni 0,65 ha (6457 m2)wraz ze znajdującymi się na niej budynkami na rzecz Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Zabrodziu. Okres zarządu ustalono na czas nieokreślony.


22.06.1994 r.

Pierwsi absolwenci klasy wielozawodowej „M”.


19.10.1994 r.

Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wyszkowie o zatwierdzeniu planu realizującyjnego: o pozwolenie na rozbudowę Zasadniczej Szkoły Rolniczej na działce 337/2.


październik 1994 r
.
Kontynuacja rozbudowy szkoły – rozpoczęcie II etapu.

26.01.1995 r.
Decyzja Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły o dofinansowaniu rozbudowy szkoły. W maju 1995 r. do współpracy włącza się Samorząd Słuchaczy Technikum Rolniczego oferując środki pieniężne i pracę społeczną.


09.02.1995 r.

Uzyskanie pomieszczeń po Urzędzie Poczty – szkoła gospodarzem całego zabytkowego budynku.

02.08.1995 r.
Złożenie wniosku do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie o udzielenie kredytu na rozbudowę szkoły.


14.12.1995 r.

Uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Zabrodziu.


grudzień 1995 r
.
Zakończenie stanu surowego rozbudowy szkoły.


19.03.1996 r.

Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce o udzieleniu dotacji na budowę kotłowni gazowej.


kwiecień 1996 r
.
Otrzymanie kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na rozbudowę szkoły.

maj 1996 r.
Pierwsza matura w Technikum Rolniczym dla Dorosłych

19.06.1996 r.
Ostatni absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Zawodu Rolnika w Zabrodziu

02.09.1996 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1996/97 w nowym budynku szkoły.

01.09.1998 r.
Otwarcie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły podstawowej zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

01.09.2000 r.
Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej uchwałą Rady Powiatu w Wyszkowie.

01.09.2000 r.
Połączenie ZSZ, TŻ i GD, TR i LO w Zespół Szkół.

24.09.2000 r.
Nadanie Zespołowi Szkół w Zabrodziu im. Władysława Stanisława Reymonta.

01.09.2002 r.
Przekształcenie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w szkoły ponadgimnazjalne.  

grudzień 2002 r.
Oddanie do użytku dużej sali gimnastycznej.

maj 2003 r.
Pierwsza matura w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

10.04.2003 r.
Przyjęcie Zespołu Szkół do Klubu Przodujących Szkół.

01.09.2004 r.
Przekształcenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i Technikum Rolnicze dla Dorosłych w trzyletnie Technikum Uzupełniające. 

 

 
 OPRACOWAŁA
mgr Teresa Świerk
 

Góra strony
 


Historia szkoły
 

    Szkoła jest instytucją, która od wieków odgrywa ważną rolę w życiu ludzi. Spełnia ona wiele istotnych funkcji, m.in. opiekuńczą, kulturotwórczą i środowiskową, służy też zachowaniu i przekazywaniu wiedzy naukowej, umożliwia kształtowanie rozmaitych sprawności, sprzyja rozwojowi osobowości dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oferuje ważne przedstawienia świata idei i wartości, wprowadza młode pokolenie w istniejące formy życia społecznego, proponuje wartościowe modele życia, zachęca do samorealizacji i samokształcenia.
Jeśli nie stawiamy na rozwój, to możemy albo żyć przeszłością, albo gonitwą dnia dzisiejszego. Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Dobrze wiemy, że w każdej szkole trzeba najpierw rozpoznać indywidualne potrzeby ucznia, dobrać odpowiednie programy, zadbać o zajęcia pozalekcyjne, zapewnić poczucie bezpieczeństwa i zdrowy klimat nauki i dokonywać samooceny, bo tylko uświadomienie własnych niedoskonałości, pokonywanie ich jest drogą rozwoju.

    Dobra szkoła głównie dobrym nauczycielem stoi. Taką dobrą szkołą stara się być Zespół Szkół w Zabrodziu. Edukacja jest prawidłowo realizowana tam, gdzie są dobrze przygotowani i dobrze zmotywowani, ale też i o bogatej osobowości nauczyciele. Z jednej strony staje więc nauczyciel z charyzmą, szanujący środowisko, uczniów i ich rodziców, a z drugiej strony jest uczeń - najważniejszy podmiot w życiu szkoły. Nauczyciel powinien zawsze pamiętać, że jest dla uczniów. Powinien być mistrzem, przewodnikiem po świecie wiedzy i wartości. Możemy powiedzieć, że takich nauczycieli ma szkoła w Zabrodziu.

    Młody człowiek oczekuje takiej szkoły, która pozwoli mu nie tylko poznać technikę informatyczną, języki obce, zdobyć wiedzę potrzebną do znalezienia się na rynku pracy, ale też odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: kim jestem?, jak mam żyć? Zasadniczym hasłem współczesnej edukacji jest „rozumieć świat - kierować sobą". Zadania te są bardzo trudne, bo w ogóle trudno ułożyć sobie życie w cywilizacji XXI wieku, trudno znaleźć się na rynku pracy. Trudny proces przekazu wiedzy, umiejętności, wychowania wspieramy w naszym Zespole Szkół szeroką ofertą, z którą wychodzimy do uczniów.

    Szkoła nasza jest szkołą ciągle zmieniającą się, ale i doskonalącą. Stara się dobrze wypełniać funkcje: rozwojową, kształcącą, wychowawczą, orientacyjną, opiekuńczą i badawczą oraz oczekiwania społeczne, szczególnie oczekiwania środowiska, z którego rekrutują się uczniowie tj. gminy Zabrodzie i gmin sąsiednich.
     Historia Zespołu Szkół w Zabrodziu nierozerwalnie wiąże się z historią gminy Zabrodzie i regionu. Gmina ta leży w powiecie wyszkowskim (w jego południowej części) w województwie mazowieckim, po lewej stronie rzeki Bug. Od północy sięga po Puszczę Kamieniecką, na wschodzie dochodzi do Lasów Łochowskich. Obszar ten stanowi północną część Równiny Wołomińskiej i położony jest na wysokości około 100 m. n.p m. Krajobraz gminy ma charakter polodowcowy z licznymi pagórkami i wydmami. Przeważa tu bór sosnowy z domieszką jarzębiny, jałowca, a na terenach podmokłych spotkać można lasy liściaste. Część zachodnia gminy to pola uprawne oraz łąki.

    Pierwsi osadnicy przybyli na tereny obecnej gminy w wiekach średnich - głównie w wieku XIII. Następny poważny napływ ludności zanotowano w czasie powstań narodowych. Podczas powstania styczniowego pod wsią Fidest stoczono bitwę z wojskami carskimi, w której wzięli udział również mieszkańcy tych terenów. Po powstaniu 1863r. zorganizowano gminę Zabrodzie, w której skład wchodziły 21 wsie i 1359 mieszkańców (bez Zabrodzia i Choszczowego). Kolejne lata przyniosły prześladowania i zniszczenia podczas I i II wojny światowej. Na terenie gminy prężnie działały oddziały partyzanckie, zwłaszcza na terenie miejscowości Zabrodzie, Sitne, Wólka Kozłowska, Rybienko, Fidest i Kiciny.

    Zabrodzie posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Od strony wschodniej przebiega linia kolejowa z Warszawy przez Tłuszcz do Ostrołęki i Łomży, z możliwością połączeń do Olsztyna. Od strony zachodniej przez gminę przebiega droga spełniająca ważną rolę w hierarchii dróg pierwszoplanowych, o znaczeniu międzynarodowym, łącząca Śląsk przez Warszawę i Białystok z sąsiadami zza wschodniej granicy. Droga ta jest głównym szlakiem dla transportu towarowego z północno - wschodnich regionów do centrum kraju. Jest ona jednocześnie jednym z głównych szlaków turystycznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Wymienione dogodne położenie komunikacyjne, jak też rolniczy charakter gminy wywołują społeczną inicjatywę utworzenia placówki oświatowej mającej na celu przygotowanie kadr dla rolnictwa, która rozpoczyna pracę w 1957r. na bazie Szkoły Podstawowej w Zabrodziu.

    W 1974r. zmieniono lokalizację szkół rolniczych ze Szkoły Podstawowej w Zabrodziu do byłego budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu. Odziedziczony budynek to stary drewniany dworek. Gdzież mu do dworku Norwida w Głuchach (wieś w gminie Zabrodzie), ale ma swoją bogatą historię tak jak wcześniej opisana historia Zabrodzia. Najstarsi okoliczni mieszkańcy nie potrafią podać daty budowy tego obiektu. Łączą to wydarzenie z pierwszym wójtem gminy Panem Dąbrowskim z Zazdrości. Prawdopodobnie w roku 1864 wydzielono plac z dworskiej ziemi i wzniesiono budynek z kantowizny, wewnątrz wypełniony gliną z perzem, obłożony tarcicą i pokryty gontem. W budynku tym mieściły się : Biuro Gminy, Bank Spółdzielczy, Posterunek Policji. Dwa pokoje przeznaczone były na areszt tymczasowy. W czasie II wojny światowej w areszcie tym przetrzymywano ludzi do trzech miesięcy, a następnie wywożono ich lub rozstrzeliwano na miejscu.

    Za wójta Stanisława Wilczyńskiego zmieniono pokrycie dachu z gonta na blachę. W latach 70 -tych, kiedy to przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Zabrodziu był Stanisław Paź, wzniesiono obok budynek murowany, piętrowy, do którego przeniesiono Biuro GRN, Posterunek MO.
    W 1991 r. dużym wysiłkiem pracowników i uczniów szkoły rolniczej dokonano remontu zewnętrznej elewacji budynku szkolnego. Wymieniono w całości oszalowanie zewnętrzne budynku, wyremontowano pokrycie dachowe, odświeżono stolarkę. Ten chylący się ku upadkowi budynek, mający charakter zabytku, nabrał trwałości. Wyremontowanie budynku stwarzało wśród nauczycieli i uczniów poczucie pewności własnego lokum.
    Od 1993r. w szkole z dużym powodzeniem rozwija się także turystyka kwalifikowana. Młodzież szkoły startowała w wielu imprezach turystycznych, wynikających z kalendarza imprez. Brała udział w zlotach turystycznych organizowanych dla młodzieży szkół rolniczych zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim oraz w kursach organizatorów turystyki, których ukończenie daje uprawnienia instruktora turystki. Kursy takie organizowane przez Radę Główną Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w górach i nad morzem ukończyło wielu uczniów.

    Od roku szkolnego 1995/96 w szkole powołano Koło Teatralne, które rozwija swoją działalność przygotowując imprezy teatralne nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale także i dla środowiska.

    Zespół Szkół w 47 - letniej historii istnienia rozwijał się i spełniał swoją misję w środowisku. Szkoła odpowiada na zapotrzebowanie społeczeństwa na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do przejęcia gospodarstwa rolnego lub kupna, rozwijania produkcji rolnej i podejmowania pracy w jednostkach związanych z obsługą rolnictwa oraz administracji w gminie. Absolwenci naszej szkoły zasilili kadrę pracowników instytucji na terenie gminy Zabrodzie, Dąbrówka, Tłuszcz, Wyszków, w urzędach gmin, policji, PKP, poczcie, zakładach opieki społecznej, na stanowiskach administracyjnych w szkołach.
Szkoła aktywnie włączała się w oświatę dorosłych prowadzoną na terenie gminy przez służbę rolną, udostępniała bazę, pomoce oraz zabezpieczała wykładowców na szkolenia rolnicze. Wielu absolwentów szkoły z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych prowadzi wysokotowarowe gospodarstwa rolne do chwili obecnej, mimo wielkich zmian jakie nastąpiły w ostatnich latach w zakresie opłacalności gospodarki rolnej.

    Październik 1994r - sierpień 1996r. to rozbudowa szkoły. Nowe warunki lokalowe, wyposażenie pozwala na otwarcie l września 1998r. nowego kierunku kształcenia dla młodzieży - technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Wybór kierunku kształcenia i utworzenie pięcioletniego technikum poprzedziły badania zapotrzebowania bieżącego i perspektywicznego rynku pracy w środowisku bliższym i dalszym. Lokalizacja szkoły w sąsiedztwie Warszawy, dynamiczny rozwój gastronomii i hotelarstwa stwarza młodzieży możliwości realizacji poza szkołą praktycznej nauki zawodu, a absolwentom podjęcie pracy.
   Ogniwem integrującym szkołę ze środowiskiem stał się powołany w Zespole Szkół 28 stycznia 1998r. Środowiskowy Uniwersytet Ludowy. Jest on prężnym animatorem kultury ludowej, stowarzyszeniem kultywującym tradycję i kulturę narodową. Jedną z najlepszych ofert promocyjnych Zespołu Szkół dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz wizytówką szkoły jest utworzony w 1998 roku Zespół Pieśni i Tańca „Promyki".

    Nadanie 24 września 2000r. Zespołowi Szkół w Zabrodziu imienia Władysława Stanisława Reymonta było ukoronowaniem dotychczasowej pracy wychowawczej związanej z etosem chłopskim. Idee Reymontowskie zaś w wychowaniu młodzieży są fundamentem i drogowskazem pracy pedagogicznej szkoły.

    10 kwietnia 2003 r. Zespół Szkół w Zabrodziu został przyjęty do Klubu Przodujących Szkół.
 

W Zespole Szkół w Zabrodziu kolejno dyrektorami byli:

w latach 1957- 1971 Jan Dąbrowski
w latach 1971-1973 Zbigniew Wiech
w latach 1973 -1974 Krystyna Tabor
w latach 1974 - 1977 Stefan Miśkiewicz
w latach 1977 - 1980 Monika Zakrzewska
w latach 1980 -1989 Lucjan Maliszewski
w latach 1989 - 2005 Teresa Świerk

Od września 2005 dyrektorem Zespołu Szkół jest  Bogumiła Kuhiwczak

OPRACOWAŁA
mgr Teresa Świerk
 Góra strony